Μεθοδολογία Προγραμματισμού

Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων
11/09/2019
Μικροκυματικές Επικοινωνίες
11/09/2019

Μεθοδολογία Προγραμματισμού

Εξάμηνο:


Κατεύθυνση: Γενική


Καθηγητής: Πεταλίδης Νικόλαος


Συνεργάτης: Λάντζος Θεόδωρος

Δυσκολία: Δύσκολο


Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4


Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι


Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισαγάγει τον σπουδαστή στη λογική της οργανωμένης ανάπτυξης λογισμικού. Ως κύριοι άξονες λαμβάνονται τα μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, τα στάδια ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, η ανάλυση περιπτώσεων και η γλώσσα UML. Στόχος είναι η κατανόηση τόσο της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού όσο και της παραγωγής λογισμικού για εμπορικές εφαρμογές.

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Εισαγωγή, προσέγγιση της διαδικασίας σχεδίασης λογισμικού από την πλευρά του συστήματος και από την πλευρά τηςσχεδίασης, παράδειγμα πληροφοριακού συστήματος.
  • Διεργασίες, μοντέλα διεργασιών ανάπτυξης λογισμικού.
  • Ανάλυση περιπτώσεων, εισαγωγή στη UML.
  • Απαιτήσεις λογισμικού: η διεργασία των απαιτήσεων, τύποι και χαρακτηριστικά απαιτήσεων, σημειογραφία, προτυποποίηση των απαιτήσεων. Παράδειγμα με χρήση της UML.
  • Σχεδίαση συστήματος: ορισμός του σχεδίου, αποσύνθεση και τμηματικότητα, στρατηγικές αρχιτεκτονικής του σχεδίου, PDL και διαγράμματα καταστάσεων.
  • Αντικειμενοστραφής σχεδίαση συστήματος και προγραμμάτων. Μεθοδολογίες αντικειμενοστραφού, παράδειγμα με χρήση UML.
  • Σχεδίαση διαπροσωπειών: αρχές σχεδίασης, αλληλεπίδραση με το χρήστη, αξιολόγηση διαπροσωπειών.
  • Υλοποίηση λογισμικού: μοντέλα υλοποίησης, προγραμματιστικά πρότυπα και διαδικασίες, αποσφαλμάτωση.
  • Επαλήθευση και επικύρωση σχεδίασης, εφαρμογή σε πραγματικό πρόβλημα.
  • Ανάλυση συστημάτων πραγματικού χρόνου και ενσωματωμένων συστημάτων.

Ανακοινώσεις της σχολής που αφορούν το μάθημα


Δεν βρέθηκαν ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο μάθημα.

Τo βοηθητικό υλικό είναι διαθέσιμο μόνο για φοιτητές.

Οι σημειώσεις είναι διαθέσιμες μόνο για φοιτητές.

Παρακαλούμε εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Συζήτηση σχετικά με το μάθημα στο φόρουμ


Διαβάστε τις ήδη υπάρχουσες συζητήσεις και αναζητήστε βοήθεια από τους συμφοιτητές σας κάνοντας κλικ εδώ.

Σύνδεση