Ιστορία

 • 1999Δημιουργία Τμήματος

  Το Τμήμα ιδρύθηκε το έτος 1999 ως Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών (με το αριθμ. 200/1999 Π.Δ., ΦΕΚ 179/Α/6-9-1999) και υπαγόταν στο τότε Τ.Ε.Ι. Σερρών.
 • 2003Χρηματοδότηση Προγράμματος Σπουδών

  Το 2003 το τμήμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ (Γ’ ΚΠΣ) καθώς εγκρίθηκε το έργο «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών» και εντάχθηκε στην κατηγορία πράξεων 2.2.2.γ, «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», της Ενέργειας 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», του Μέτρου 2.2 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ». Στόχος του έργου ήταν η επικαιροποίηση του Πρόγράμματος Σπουδών προτείνοντας τη δημιουργία κατευθύνσεων, τη διεύρυνση των κοινών μαθημάτων, την αύξηση του αριθμού των διδασκόντων, τη δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, τη διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων, την εισαγωγή νέων τρόπων εξέτασης και τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους σπουδαστές.
 • 2005-2006Εφαρμογή Προγράμματος

  Η εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών ξεκίνησε το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2005-2006. Η εμπειρία των δύο πρώτων χρόνων εφαρμογής του συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε από τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Σημειώνεται ότι το Π.Σ. ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος με αντικείμενο ζωντανό και διαρκώς εξελισσόμενο, όπως αυτό της Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν μπορεί να παραμένει στάσιμο. Νέες ιδέες αναδύονται συνεχώς και οι αλληλεπιδράσεις με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την αγορά εργασίας, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τους σπουδαστές του Τμήματος λειτουργούν ως καταλύτες για τη διαρκή ανανέωση του Π.Σ. και την επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων που προσφέρονται σε αυτό.
 • 2008-2010Αξιολόγηση

  Είναι το πρώτο Τμήμα πανελληνίως (ως Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που ζήτησε εθελοντικά να αξιολογηθεί από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), ενώ κατέθεσε την πρώτη έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην Α.ΔΙ.Π. στις 14 Ιουνίου 2008 (με αριθμό πρωτοκόλλου 400β/14-6-08). Η έκθεση αυτή αποτελεί και την παλαιότερη χρονολογικά από τις υποβληθείσες Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων ΑΕΙ. Η παραπάνω ενέργεια καταδεικνύει την επιθυμία του Τμήματος να παρουσιάσει τα ποιοτικά του στοιχεία, να αξιολογηθεί από εξωτερικούς αξιολογητές προκειμένου να ακολουθήσει την τότε ισχύουσα νομοθεσία για τη θεσμοθέτηση και λειτουργία αυτόνομου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Είναι από τα πρώτα Τμήματα ΑΕΙ που πέρασε με επιτυχία εξωτερική αξιολόγηση από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π) τον Ιούνιο του 2010 (http://www.adip.gr/ )
 • 2013Μετονομασία

  Το 2013 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και το Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Α.Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (στα πλαίσια του Νόμου Αθηνά).
 • 2019-2020Σήμερα

  Φτάνοντας στο 2019-2020, το Τμήμα πλέον υπάγετε στο νεοϊδρυθέν Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας(Δι.Πα.Ε.) με τον Νόμο 4610/201 και ειδικότερα στην σχολή Μηχανικών με έδρα τις Σέρρες. Η νέα ονομασία του τμήματος είναι τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών είναι στελεχωμένο με 16 μέλη ΔΕΠ, 3 μέλη ΕΔΙΠ κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες κι ένα μέλος ΕΤΕΠ με διδακτορικό στην Πληροφορική. Το διδακτικό του έργο επικουρείται από Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες, Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους και Διδάσκοντες ΠΔ 407, όλοι με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Μέχρι το 2018-2019 έχουν εισαχθεί στο Τμήμα περισσότεροι από 2.500 σπουδαστές.
 • Διάρκεια Σπουδών

  Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα είναι πέντε (5) έτη σύμφωνα με το ΦΕΚ 2657/Β΄/1-7-2019. Νέες ιδέες αναδύονται συνεχώς και οι αλληλεπιδράσεις με τις τεχνολογικές εξελίξεις, την αγορά εργασίας, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τους σπουδαστές του Τμήματος λειτουργούν ως καταλύτες για τη διαρκή ανανέωση του Π.Σ. και την επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων που προσφέρονται σε αυτό.
 • Μεταπτυχιακά

  Στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών λειτουργούν, επίσης, σήμερα τρία (3) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα αντικείμενα: «Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ», «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» «Ρομποτική». Η διάρκεια σπουδών και των τριών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων είναι τρία (3) εξάμηνα και η φοίτηση υποχρεωτική. Το πρώτο ξεκίνησε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2012-13
 • Στόχος

  Στρατηγικός στόχος του Τμήματος είναι η διατήρηση του υψηλού εκπαιδευτικού και ερευνητικού επιπέδου, ο έλεγχος της ποιότητας των σπουδών και η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση με την ίδρυση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

 

Πηγή: χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος.

Σύνδεση